Nová cesta – DEN 11

Fisterra – Cee – Santiago  ( 12km + bus)
kliknutím na nadpis sputíte video

Můj poslední celý den ve Španělsku, poslední etapa a poslední kilometry s batohem na zádech…
Město po včerejším karnevalu spí, ale v hostelu už se to v jídelně kolem 7.hod hemží. Počasí slibuje krásný den. Autobus chytám až v pět hodin odpoledne v městečku Cee, ale s Marcosem tam máme sraz na oběd už kolem 12.hod, tak zas tak loudat se taky nemůžu. Když jsme plánovali s Chrisem a Clarou, v kolik bych měla vyrazit, Chris mě upozorňoval, abych si dala pozor, až půjdu ráno přes pláž. Mohla by mě uchvátit a nepustit dlouhé a dlouhé hodiny jako včera… Byl to pravda těžký úkol :).

Ještě jsem si naposledy pohrála s nahráváním videí, ale zvládla jsem to myslím v rozumné normě.

Cesta ubíhala příjemně, když to šlo, šla jsem bosá. Těšila jsem se na oběd a měla jsem radost, že po rozloučení s Clarou a Chrisem mám ještě jednu šanci vidět Marcose. Jaké bylo moje překvapení, když se na cestě proti mně objevil Mutsuhiko, který si to rázoval do Fisterry.

Camino nás všechny stále svádělo dohromady, byl to ulevující pocit, že naše loučení se nedá nikdy prohlásit za definitivní :).
Do cíle jsem dorazila celkem brzy. Když jsem uviděla autobusovou zastávku poblíž přístavu, rozhodla jsem se odtud nehnout, aby mi autobus odpoledne neproklouzl.

 

Rochnila jsem se v přístavu na pláži za odlivu, brouzdala vodou a pozorovala pána, který si přišel nadloubat škeble zahrabané v písku. Málem chudák dostal infarkt, když jsem k němu přišla, abych se podívala, co to sbírá. I když jsem ho zdravila třikrát, zaregistroval mě až těsně u něj. Ve vodě se proháněly ryby a ve chvíli, kdy mi jedna větší (měla jsem podezření, že to byl přinejmenším rejnok) vrazila do nohy, málem jsem utopila mobil. Pořád ještě mi zbývalo trochu dat. Poslala jsem Marcosovi zprávu, že jsem v přístavu u zastávky. Podle informací jsem totiž měla zprávu, že v této oblasti je jedna autobusová zastávka. Jaké bylo moje překvapení, když mi napsal, že je na místě a čeká u městského trhu… Byl opravdu v Cee. Já ale v sousedním Corcubionu… Dala jsem si 1,5km rychlochůze a došla do Cee, kde byly ulice plné stánků a trhovců. Teď teprve nastala ta správná sranda. Lidí tu bylo asi milión, Marcos v tu chvíli nereagoval, protože neměl připojení a já nevěděla, kde ho najdu. Chodila jsem sem a tam dokolečka a připadala si jako ve filmu…tolik časových a vzdálenostních proměnných se od rozloučení v Santiagu poskládalo ve prospěch dnešního oběda, a nakonec se nenajdeme na tomhle tržišti… :). Byl by to jistě zajímavý absurd v mém vyprávění, nicméně spojení se po nějaké době obnovilo a našli jsme se. Hodila jsem si krosnu k němu do hostelu, který byl moc hezký a prostorný, dokonce se zdálo, že i spodní patro paland bylo velkoryse tak vysoko, že se tu dalo sednout rovně. Městečko vypadalo moc příjemně a živě. Aby mi Marcos ukázal, jak si žijí Španělé, zašli jsme nejdřív na aperitiv. Restaurační zahrádky byli plné lidí, kteří si jen tak zašli posedět a ke každému pití si mohli vybrat nějaký salát nebo malý předkrm. Uklidnilo mě, že včerejší „večeři“ u majáku jsem nedostala jen proto, že se mě číšníkům zželelo, když jsem tam přišla bosá, ale že je to jeden z příjemných španělských zvyků, díky kterým jsem začala brát tuhle zemi na milost. Kdo ví, jak ráda jím, umí si představit, jak jsem si užila oběd, kde jsme si dali chobotničky, salát a nějakou španělskou specialitu, jejíž jméno jsem zapomněla.

Po všech dnech suchého chleba a nechuti k jídlu, které nejraději sdílím, jsem byla v sedmém nebi. Dobré jídlo, dobrá společnost. Škoda jen, že žaludek se mi za těch pár dní tolik scvrknul … :(.
Když jsme se odkulili k autobusu, nastalo další loučení a dvouhodinová cesta do Santiaga. Došla jsem přes celé město do hostelu, kde jsem před pár dny potkala na recepci španělskou slečnu studující češtinu. Možností ubytování je tu opravdu hodně. Stojí už sice kolem 17 euro, ale většinou je k dispozici zahrada i uprostřed města, což je víc než příjemné.
Jen co jsem se oklepala po cestě, vyrazila jsem do města. I tenhle večer se řinuly slzy po tvářích i z nebe. Byl to jeden z nejosamělejších večerů, jaké jsem kdy zažila. Chvíli jsem se během největšího deště rozptýlila ve velkém stanu na náměstí, kde hrála muzika. Zabalili to ale dost brzy. Šla jsem hledat do malebných uliček v centru nějaký hudební klub, kde bych strávila noc a oslavila svoji pouť. Nikde nebylo, kromě mnoha restaurací, nic. Na chvilku mi vykouzlit úsměv na rtech manželský pár z Floridy, který jsem během cesty letmo potkala už potřetí. Dál jsem pak chodila zmoklým městem, až jsem pochopila, že pouť opravdu skončila a je čas jít spát a připravit se na cestu domů. Na dobrou noc jsem asi 15min poslouchala chlapce hrajícího v podloubí na kovový buben. Jmenoval se hang…ten buben … a jeho měkké tóny a jemně se sypající melodie byly jako záplata na moji náladu. Teď s odstupem času jsem ráda, že jsem musela já, která každou chvíli touží být sama, čelit takovému pocitu samoty. Vrátila jsem se do hostelu a dokonce i přes četné chrápání jsem na vrcholu své palandy brzy usnula…

_________________________________________________________________________________

Fisterra – Cee – Santiago (12km + bus)    video available here
My last whole day in Spain, the last stage and the last kilometers with a backpack on my back …
The city slept after yesterday’s carnival, but the hostel’s dining room was already awakened by the pilgrims around 7am. The weather promised a beautiful day. I catch the bus at 5 pm in Cee city but we have lunch arranged at 12 o’clock with Marcos, so I can’t walk too slow. When we planned with Chris and Clara what time I should leave Fisterra, Chris warned me to be careful when I will walk across the beach in the morning. I could be held there many many hours like yesterday … It was a really difficult task :). I’ve been playing with making videos for the last time, but the timing was still ok. The journey went smoothly, when it was possible I walked barefoot. I was looking forward to lunch, and I was delighted that after my farewell to Clara and Chris, I had another chance to see Marcos.
What was my surprise when Mutsuhiko appeared on the path against me, going towards Fisterre. Camino kept us all together, it was a relief feeling that our goodbyes can never be declared as final.
I arrived quite early. When I saw a bus stop near the harbor, I decided not to leave that place because I was affraid I could miss the bus. I went into the harbor on the beach at the low tide,  wading in the water, watching a man who came to bend the clams buried in the sand. The poor man got almost a heart attack when I came to see him collecting it. Although I greeted him three times, he registered me only when i was close to him.
There were fish in the water, and when one of the bigger ones (I suspected it was at least a manta) hit my leg, I almost drowned my mobile.
I still had some data left. I sent Marcos a message that I was in the harbor at the bus stop. According to the information, I had the message that there is only one bus stop in this area. What was my surprise when he wrote me back that he was in different place and was waiting at the city market … He was really in Cee. But I’m in the neighboring town Corcubion …
I took 1.5 km of speed walk to Cee, where there were streets full of stalls of the market. At this point, the right fun was coming. There were about billions of people, Marcos did not react at that moment because he did not have a connection, and I did not know where to find him. I went back and forth and felt like I was in the movie … so many time and distance variables have fallen in favor of today’s lunch since the farewell in Santiago and we will not find ourselves in this marketplace … :). It would certainly be an interesting absurdity in my narration, but the connection has recovered after some time and we have found.ourselves.  The town looked very nice and alive. To show me how the Spaniards live, we first went for the aperitif. The restaurant gardens were crowded with people who just sat down and could choose a salad or a small appetizer with every drink. I was relieved that I did not get the „dinner“ at the lighthouse yesterday, just because the waiter was sorry for me when I came barefoot, but it is one of the pleasant Spanish customs that helped me to start kind of loving this country. Who knows me well, how much I like good food, can imagine how I enjoyed lunch, where we had octopuses, salad, and some Spanish speciality whose name I forgot. After all the days of dry bread I felt like in heaven. Good food, good company… I love to share the food! It’s just a shame that my stomach has shrunk so much in last days … 🙁 . We had a very good discussions … mainly with our google translators in our hands :).
As we headed for the bus, there was another goodbye and a two-hour drive to Santiago. I went across the city to a hostel where I met a Spanish student studying Czech a few days ago at the reception. There is a lot of possibilities for accommodation. It is still around 17 euros, but mostly there is also a garden available even in the middle of the city, which is more than pleasant.
As soon as possible I went out to the city centre. There were tears on my cheeks and in the sky this evening. It was one of the loneliest nights I’ve ever experienced. For a while, during the biggest rain, I enjoyed a music and a dance with some street musician Oskar in a big tent on the cathedral square. But it ended soon. I went searching for a music club in the scenic streets where I would spend the night and celebrate my pilgrimage. There was nothing, except for many restaurants. For a moment, a married couple from Florida, who I met for the third time, made me smile for a while. Then I walked through the wet city until I realized that the pilgrimage really ended, and it’s time to go to bed and get ready to go home. As a good night song, I listened to a boy playing in the arcade on a metal drum for about 15 minutes. His name was „hang“ … that drum … and his soft tones and gently melting melodies were like a patch to my mood. Now, with the passing time, I am glad that me, who has always wanted to be alone, had to face such a feeling of loneliness. I went back to the hostel and even after a lot of snoring, I fell asleep at the top of my bunk thinking about people I have met on my way…
Jonathan, I have really enjoyed walking with you and hear about all you travel experiences and funny life habits. I believe you can travel all the world through. But still, you will like going back home!
Mutsuhiko, you are a real walking hero for me. I know now that the world is not as big as it seems and there is no place too far to reach…
Marcos, I am happy to have met you. You has really touched my heart. My prayers are still with you and I believe your dreams can come true and you can find the peace. Thank you for your encouragement and sharing.
Chris and Clara, you are simply amasing. I would love to spend more time with you and learn from you… Thank you for your time, smile and embrace!
I won’t forget you!
Sdílejte:

Napsat komentář